skip navigation

Skip Nav

AIDSinfo Drug Database

Skip Navigation

Search Results

2 Results for Ritonavir

Lopinavir / Ritonavir

Brand Name: Kaletra
Other Name(s): LPV/RTV, LPV/r, ritonavir-boosted lopinavir

http://aidsinfo.nih.gov/drugs/316/lopinavir---ritonavir/0/patient/

Ritonavir

Brand Name: Norvir
Other Name(s): RTV

http://aidsinfo.nih.gov/drugs/244/ritonavir/0/patient/